Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Harmonogram projektu

Idea projektu vznikla  již v roce 2008.
Konkrétní příprava projektu byla zahájena studií proveditelnosti, pokračovala zpracováním dokumentace EIA - Posuzování vlivu záměru na životní prostředí, zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a zhotovením celé řady odborných studií, analýz a finančních modelů.
V květnu 2011 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k záměru z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a dalo tak zelenou k další přípravě výstavby zařízení EVO Komořany.
V říjnu 2012 obdržel projekt zařízení EVO Komořany pravomocné integrované povolení IPPC
V prosinci 2013 obdržel projekt EVO Komořany pravomocné stavební povolení
Stavba byla zahájena v roce 2014 přípravnými pracemi a pokračuje realizací menších inženýrských a stavebních objektů
V roce 2016 byl schválen POH Ústeckého kraje, podporující výstavbu zařízení EVO