Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Nakládání s odpady

Alternativy nakládání s odpady aneb jak docílit snížení skládkování?

Směrnice od odpadech 2008/98/ES zavádí hierarchii nakládání s odpady. Podle ní je předcházení odpadů na prvním místě, naopak odstraňování je nejméně žádoucí variantou. V České republice převládá přesvědčení, že by se množství komunálního odpadu mělo snižovat především tříděním a recyklací. Jenže ačkoli je Česko v rámci Evropy na čelních místech v třídění komunálního odpadu, stále to nestačí. Ne všechno se dá hospodárně vytřídit a ne všichni lidé třídit budou.

Aktuální otázka také je, co například s vytříděnými plasty, dovoz do Číny se v podstatě zastavil, v řadě zemí Evropy se hromadí a nakonec stejně skončí v některém ze ZEVO.

Požadované a žádoucí snižování množství odstraněných odpadů a zvýšení podílu využívaných odpadů není možné dosáhnout pouhou recyklací a materiálovým využíváním.

Třídění a recyklaci je třeba podpořit vždy, když to šetří životní prostředí a představuje přiměřené finanční náklady.  Zbývající materiály, které není možné opětovně použít nebo recyklovat, by pak měly být zpracovány tím NEJEEKOLOGIČTĚJŠÍM způsobem. To znamená v první řadě neodstraňovat tyto odpady na skládky, ale - s cílem úspory zdrojů  - JE VYUŽÍT.

Vzhledem k energetické hodnotě tohoto odpadu, která je srovnatelná s hnědým uhlím, je z ekonomického i ekologického hlediska optimální jeho energetické využití v zařízení EVO s výrobou elektrické energie a tepla.

Stávající stav nakládání s odpady v Ústeckém kraji - čerpáno z POH II ÚK (únor 2016)

Shromažďování a svoz odpadu
Každý původce je povinen odpady odděleně shromažďovat a využívat, popřípadě je předávat k využití oprávněné osobě. Svoz odpadů zajišťují oprávněné firmy k nakládání s odpady. Svoz je ve většině měst a obcí pravidelný nebo u menších obcí na objednávku.

Třídění odpadu
V ÚK je zaveden fungující systém odděleného sběru využitelných složek odpadů (papír, sklo, plasty, textil, elektroodpady, biologicky rozložitelný komunální odpad) a ostatních složek komunálního odpadu. Je využíván sběr do sběrných nádob na separovaný odpad nebo pytlový sběr. Kromě toho je zaveden fungující systém sběrných dvorů (na území ÚK v provozu 49 ), sběren a výkupen odpadů (na území ÚK provozováno 266) a mobilního svozu.

Odstraňování odpadu
Mezi nejvýznamnější zařízení na odstraňování odpadů v ÚK patří skládky (v provozu 15). Jejich celková volná kapacita ke konci roku 2013 činila 6,5 mil. m3, takže místa je tam stále dost.

Úroveň  materiálového využití dosahovala v roce 2013 140 tis. tun za rok.

V Ústeckém kraji je v provozu 25 kompostáren na zpracování  biologicko rozložitelného odpadu (odpady z lesnictví , zemědělství, kaly z čistíren odpadních vod) s celkovou kapacitou 331 tis. t/rok a 1 spalovna nebezpečných odpadů v Trmicích u Ústí nad Labem s kapacitou 16 tis. t/rok.

Energetické využívání odpadů

Na území Ústeckého kraje neexistuje žádné zařízení ke konečnému zpracování či využití komunálních odpadů. Pouze jediným zařízením je cementárna Lafarge Cement, a.s. v Čížkovicích, které se však k energetickému  využívání komunálních odpadů nehodí. Přitom realizací záměru zařízení EVO Komořany by došlo k odklonění 150 tis. tun komunálních odpadů od skládkování  a umožnění plnění cílů Ústeckého kraje stanovených v POH ÚK, směrnici 1999/31/ES o skládkách odpadů a rámcové směrnici o odpadech 2008/98/ES.
V současné době se v Ústeckém kraji vyprodukuje přibližně 400 – 450 tis. tun  komunálních odpadů ročně (tj. cca 500 kg/obyvatele), přičemž cca 300 tis tun (cca 70%) je ukládáno na skládkách. V případě realizace EVO Komořany, kdy do zařízení bude vstupovat 150 000 tun komunálních odpadů ročně, bude možno zbylých 150 tis. tun využívat jiným způsobem a skládkováno v horším případě bude „jen“ 50 000 tun materiálu ročně, neboť z procesu energetického využívání bude vystupovat zbytkový odpad – škvára a popílek. V lepším případě – po jejich případné certifikaci bude možno i tyto zbytkové materiály využívat jako stavební materiály. Pouze malé množství v řádu stovek tun/rok bude nutno uložit na zabezpečenou skládku. Dalších cca až 3,5 tisíce tun železa či jiných kovů bude možno využívat materiálově. Ze vstupujícího množství do EVO Komořany bude tedy reálně energeticky využito cca 96 500 t/r materiálu, který již nelze jinak využít.


Graf nakládání s komunálními odpady v Ústeckém kraji