"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Harmonogram projektu


► 2008        Vznikla idea projektu.
     Konkrétní příprava projektu byla zahájena studií proveditelnosti, pokračovala zpracováním dokumentace EIA - Posuzování vlivu záměru na životní
     prostředí, zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a zhotovením celé řady odborných studií, analýz a finančních modelů.

► 2011         V květnu MŽP vydalo souhlasné stanovisko k záměru z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a dalo tak zelenou k další přípravě výstavby
     zařízení EVO Komořany.

     Uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení odpadového hospodářství s městy Most, Chomutov, Bílina a Teplice.
     Dohoda deklaruje oboustrannou vůli a společný zájem na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí šetrnému nakládání s odpady na území města a 
     Ústeckého kraje, včetně naplnění krajského Plánu odpadového hospodářství, zejména v oblasti komunálních odpadů

►  2012          V říjnu obdržel projekt zařízení EVO Komořany pravomocné integrované povolení IPPC

►  2013          V prosinci obdržel projekt EVO Komořany pravomocné stavební povolení

►  2014          Stavba byla zahájena  přípravnými pracemi a pokračuje realizací menších inženýrských a stavebních objektů

►  2016          Schválen Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje, podporující výstavbu zařízení EVO

►  2018          Uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci s městy Ústí nad Labem a Kadaň

►  2019          Probíhá aktualizace a revize zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

►  2019          V květnu uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci s městem Jirkov

►  2020          Předpoklad zahájení výběrového řízení zhotovitele hlavní stavby

►  2024          Předpoklad zahájení provozu zařízení a to v souladu se stávající legislativou (→ zákaz ukládání využitelného komunálního odpadu na skládky)