Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Skládkování odpadů

Skládkování odpadů

Odpad je zdroj energie. Přesto je v České republice skládkování stále nejužívanějším způsobem nakládání s odpady, i když jde v podstatě o plýtvání cennými surovinami. Přibližně 70 % veškerých směsných komunálních odpadů je skládkováno a tento podíl dokonce mírně roste.

Při skládkování organických látek, které tvoří drtivou většinu všech složek odpadu, navíc dochází k nepřehledné řadě velmi těžko popsatelných chemických reakcí. Uvolňují se uhlovodíky (tzv. skládkové plyny) do atmosféry, dochází k uvolňování průsakových vod s toxickými výluhy do zemské kůry a posléze do spodních vod. Dochází k velkému záboru půdy a ani požáry skládek nejsou ojedinělé. Tělesa skládek se po uzavření stávají pro životní prostředí rizikovým faktorem na nekonečně dlouhou dobu. Argument, že se musí vždy jednat o zajištěné skládky, neobstojí…

Vzhledem k výše uvedeným aspektům došla Evropská unie a nakonec i Česká republika k závěru, že skládkování:

 • je nejméně přijatelný způsob nakládání s odpady jak z hlediska vlivů na životní prostředí, tak z hlediska ekonomického, neboť zcela přicházíme o materiálové a energetické zdroje obsažené v odpadech
 • se jeví  pro budoucí desetiletí jako neúnosné z hlediska udržitelného rozvoje

Jak je na tom Ústecký kraj?

Mezi nejvýznamnější zařízení na odstraňování  odpadů v ÚK patří skládky. V ÚK je jich v provozu celkem 15, z nichž 11 je určeno pro ukládání odpadů kategorie „ostatní odpad“ a přijímají především komunální odpad. V současné době se v Ústeckém kraji vyprodukuje více jak 400 tisíc tun komunálního odpadu ročně, z toho je cca 300 tisíc tun ukládáno na skládkách.

Více také Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství ÚK.

Vzhledem k faktu, že výhřevnost směsných komunálních odpadů dosahuje téměř výhřevnosti hnědého uhlí, lze říci, že se v ÚK uloží do zemské kůry nenávratně energie odpovídající skoro 300 000 tun hnědého uhlí ročně.


Směrnice od odpadech 2008/98/ES zavádí pětistupňovou hierarchii nakládání s odpady. Podle této směrnice jsou státy Evropské unie povinny zajistit, aby všechny odpady prošly stupněm využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpady není možno využít jedním z těchto způsobů, je třeba je bezpečným způsobem odstranit.

 1. předcházení vzniku odpadu
 2. opětovné použití
 3. materiálové využití
 4. jiné využití (např. energetické)
 5. odstranění

Odpad je cenný zdroj energie a je proto špatné a nezodpovědné ho vyhazovat na skládku. Přesto se u nás energeticky využívá pouhých 10 % komunálního odpadu. V současné době jsou v ČR provozně ověřené a spolehlivě fungující jen čtyři ZEVA – v Praze, Liberci, Brně a Chotíkově. Vzhledem k množství odpadů, které se u nás každý rok vyprodukuje, je tento počet nedostačující.


Na území Ústeckého kraje neexistuje žádné kapacitně dostačující zařízení ke konečnému zpracování či využití komunálních odpadů.

  Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


  Nastavení cookies
  Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
  Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

  Odmítnout