"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Výstupy spalovny

Výroba energie

Zařízení EVO Komořany je navrženo jako zdroj energie s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, která zaručuje vysokou účinnost využití energie obsažené v odpadech.

Energie uvolněná při spalování odpadu je ve formě tepla odebírána spalinám a předávána do vodní páry. Vyrobená přehřátá vodní pára je přes odběrovou kondenzační turbínu a parovodní výměník dodávána do teplárenské soustavy společnosti United Energy, čímž je umožněna současná výroba tepelné a elektrické energie.

Teplo bude vyvedeno do stávajícího rozvodu CZT teplárny Komořany. Vyrobená  elektrická energie bude spotřebovávána jednak pro vlastní spotřebu, přebytky pak budou dodávány do stávající distribuční sítě.

Předpokládané energetické výstupy z procesu energetického využití budou :

Emise

Emisní limity pro spalovny stanovuje směrnice EU 76/2000, o spalování odpadů, která je implementována i do naší legislativy. Důsledné dodržování legislativy v oblasti spalování odpadů spolu s používáním nejmodernějších technologií pro čištění spalin a kontinuální kontroly znečištění jsou účinnými prostředky pro snižování emisí spaloven do ovzduší.

Pro zařízení EVO Komořany je použito nejlepších dostupných technik jak pro čištění spalin, tak pro produkci odpadů. Výsledkem je skutečnost, že spalovna odpadů v Komořanech bude provozována s výraznou rezervou vzhledem k předepsaným zákonným emisním limitům.

Legislativní limity emisí pro zařízení EVO

Škodlivina

Zákonné
limity


BAT

(EVO
Komořany)


mg/Nm3

TZL

10

5

HCl

10

8

TOC

10

10

HF

1

1

SOx

50

40

NOx

200

180

Cd + TI

0,05

0,05

Hg

0,05

0,02

Ostatní těžké kovy

0,5

0,5

CO

50

30

Ostatní těžké kovy (Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V)

0,5

0,5

Škodlivina

ng/Nm3

PCDD/ PCDF

0,1

0,1



Produkty spalování

Zbytky po spálení komunálního odpadu mají jen asi desetinu objemu původního množství odpadu a jejich celková váha klesne na třetinu až čtvrtinu. Inertní vlastnosti zbytkových materiálů z procesu energetického využívání odpadů obvykle umožňují jejich zpracování na použitelné produkty nebo bezpečné uložení do zemské kůry.

ŠKVÁRA pevný zbytek po spálení je bez zápachu a bez nebezpečných vlastností. Shromažďován  je v bunkru škváry. Částečně je škvára, po vyloučení nebezpečných vlastností, využitelná jako stavební materiál, nevyužitelný zbytek je ukládán na skládku.
Z procesu EVO bude  ročně vystupovat cca 50 tisíc tun škváry.

POPÍLEK z kotle a elektroodlučovačů je nejprve popílkovou vypírkou  zbaven rozpustných solí a těžkých kovů. V bunkru je následně skladován a spolu se struskou z kotle je, po vyloučení jeho nebezpečných vlastností, skládkován.

ŽELEZNÝ ŠROT se odděluje od zchlazené škváry v magnetickém separátoru a dále je odvážen k dalšímu zpracování. Zároveň jsou ze škváry separátory vytříděny NEŽELEZNÉ KOVY.
V zařízení EVO Komořany bude ročně vyseparováno a využito cca 3,5 tisíce tun železa a neželezných kovů,což činí 2-3% z celkových spalovaných  odpadů.

FILTRAČNÍ KOLÁČ vzniká z čištění odpadních vod a je nutné ho ve stabilizované podobě ukládat na zabezpečenou skládku.

Řádově se bude jednat  o množství kolem 1% z hmotnosti původně spalovaného odpadu.

ODPADNÍ VODY vznikají v mokrém čištění spalin a jsou čištěny v samostatné čistírně vod. Technologická odpadní voda bude napojena na kanalizační systém teplárny Komořany, kde bude kontinuálně monitorována tak, aby splňovala stanové jakostní parametry.

Hluk

Většina instalovaných technologií emituje hluk pouze do vnitřního prostoru zařízení EVO Komořany.  Do venkovního prostoru bude hluk emitován především fasádou objektů. S ohledem na dostatečnou vzdálenost od obytných objektů lze vliv zařízení EVO Komořany na akustickou situaci zájmového území hodnotit jako nevýznamný.

Vibrace

Vlastní provoz není zdrojem vibrací.

Zápach

Při  nakládání s komunálním odpadem je třeba uvažovat s určitou produkcí pachových látek, jejichž intenzita bude záviset na složení odpadu a době skladování. 

V bunkru je udržován neustálý podtlak, díky kterému nedochází k uvolňování případného zápachu do volného prostoru, mimo bunkr.

Pro případ, kdy nebude probíhat spalování odpadu a nebude možné vzduch odsátý z bunkru použít jako primární vzduch pro spalovací proces, bude tento „nevyužitý“ vzduch veden přes filtrační zařízení. Tím se šíření zápachu v době odstávky spalovny do okolí minimalizuje.

Tento systém je běžně a úspěšně užíván v existujících zařízeních EVO, které jsou ve své většině součástí zástavby českých měst a evropských metropolí.