Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Je pravda, že realizací zařízení EVO dojde jen k dalšímu přidání nového zdroje znečištění ovzduší, zejména pak emisí prachu PM10?

Je pravda, že realizací zařízení EVO dojde  jen k dalšímu přidání nového zdroje znečištění ovzduší, zejména pak emisí prachu PM10?

09.04.2019


Není to pravda, je to právě naopak. Zařízení EVO Komořany nejenže umožní omezení stávající praxe skládkování, ale současně s tím sníží spotřebu hnědého uhlí v teplárně Komořany. Při plném výkonu EVO se jedná o úsporu fosilních paliv ve výši cca 88 000 tun/rok. Energie získaná z odpadu v zařízení EVO částečně nahradí energii získanou z uhlí. Logicky tak dojde k omezení výroby tepla z uhlí v teplárně Komořany a tím tedy ke snížení emisí prachu PM10 do ovzduší z tohoto zdroje. 
Srovnáte-li pak ještě emisní limity koncentrací škodlivin ve spalinách pro teplárny a pro zařízení EVO zjistíte, že limity pro EVO jsou mnohem přísnější než pro teplárny. Zprovozněním zařízení EVO Komořany tedy v konečném důsledku dojde ke snížení produkce emisí prachu související s výrobou tepla.
Rádi bychom však připomněli, že zdrojem prachu PM10 v ovzduší nejsou primárně komíny průmyslu či elektráren. Hlavním zdrojem prachového znečištění je zejména enormní nárůst automobilové dopravy a inverzní charakter počasí.
Závěrem pro zajímavost doplňujeme:
V souhlasném stanovisku EIA pro projekt EVO je uvedena, mimo jiné, podmínka odstavení stávající uhelné kotelny v Chánově, které rovněž přinese zlepšení imisní situace nejen v této lokalitě, ale i okolí Mostu.