Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

« zpět

Spalovna získala pravomocné stavební povolení

Spalovna získala pravomocné stavební povolení

17.12.2013


Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR potvrdilo pravomocnost Stavebním úřadem vydaného stavebního povolení na projekt zařízení pro energetické využití komunálních odpadů, EVO-Komořany, Most“.

Žádost o stavební povolení byla podána na MPO ČR dne 1. 3. 2013. Samotné stavební povolení pak bylo vydáno v srpnu 2013. K vydanému stanovisku však v září podalo jako účastník řízení Hnutí Duha rozklad k ministrovi. Rozkladová komise a následně svým rozhodnutím i ministr MPO ČR svým podpisem potvrdili vydané povolení v plném rozsahu a dne 6. 12. 2013 stavební povolení nabylo právní moci, čímž došlo k završení povolovací etapy projektu.
V současné době je uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem, jímž je konsorcium firem FISIA BABCOCK a SKANSA a jedná se o podmínkách poskytnutí finanční podpory ze SFŽP.

Vlastní realizace projektu výstavby spalovny je však v současnosti pozastavena a to především z důvodu chybějící legislativy v oblasti odpadů a zároveň nejasného postoje ze strany Evropské komise ve věci poskytnutí finanční podpory projektu.