Skupina Teplárna Komořany

"Odpad - nevyčerpatelný zdroj energie"

Vyhledat

Spalovny jsou šetrné

EVO životnímu prostředí neškodí

Vývoj jednoznačně ukazuje, že energetické využívání odpadů má svůj pozitivní význam jak v energetice, tak z hlediska ochrany životního prostředí a vlivu nakládání s odpady na zdraví obyvatel, a to z těchto základních důvodů:

  •  Energetické využívání odpadů je prokazatelně nejčistší zdroj energie získané termicko oxidačním procesem. Žádné spaliny ze sebelépe odsířených elektrárenských a teplárenských procesů se nemohou svojí kvalitou srovnávat s vyčištěnými spalinami z procesů energetického využívání odpadů.
  • Vyráběné teplo může nahradit lokální topeniště, která jsou významným zdrojem emisí, včetně dioxinů. Energetické využívání odpadů garantuje skutečně minimální emise do ovzduší a vody.
  • Energetickým využíváním odpadů se desetinásobně sníží objem a o 60-70% hmotnost odpadu.  Dochází k omezení skládkování odpadů a tedy k eliminování  emisí skleníkových plynů, emisí metanu a prachu, k omezení záboru půdy a k poklesu ohrožení spodních vod.
  • EVO zajišťuje bezpečné a hygienické zpracování odpadů v moderních, provozně ověřených zařízeních.
  • Inertní vlastnosti zbytkových materiálů z procesu energetického využívání odpadů umožňují jejich zpracování na použitelné produkty nebo bezpečné uložení do zemské kůry.
  • Energetické využívání odpadů šetří fosilní paliva.
  • V případě realizace EVO Komořany dojde ke snížení výkonu energetických zdrojů Teplárny Komořany o odpovídající výkon zařízení EVO, přičemž emise znečišťujících látek do ovzduší jsou u tohoto zařízení  významně nižší než u klasického zdroje tepla spalujícího uhlí.

Nejčastěji se veřejnost samozřejmě obává produkce škodlivých látek a znečištění ovzduší. To je logické. Jelikož žádný spalovací proces není dokonalý, tak i během spalování v zařízení EVO vznikají nebezpečné a toxické látky. Spalovací proces je však natolik účinný (vysoké teploty, regulace přívodu kyslíku atd.), že tyto škodlivé látky vznikají pouze v minimálním fyzikálně odůvodnitelném množství. Přesto a právě proto jsou spalovny vybaveny velmi důmyslnými zařízeními  pro zachycení a odstranění těchto látek. Je důležité si uvědomit, že moderní zařízení EVO je tvořeno nejenom vlastní spalovací částí, ale že je to především „továrna“ na čištění zplodin vypouštěných do ovzduší.

Je jisté, že koncentrace emisí prachových částic ze spaloven do ovzduší, se pohybují pod stanovenými limity emisí a TOC (suma organického uhlíku)a PCDD/F (známé jako dioxiny a furany) spalovny do ovzduší vypouštějí méně, než do nich s odpadem nebo spalovacím vzduchem vstupuje. I ostatní emise jsou nižší, než při výrobě stejného množství energie v klasických spalovacích zdrojích. 

Navzdory rozšířenému názoru o možném negativním  vlivu spalování odpadů na zdraví je v odborné literatuře překvapivě málo konkrétních zpráv o prokázaných nepříznivých  zdravotních účincích, a to i ve srovnání s ostatními způsoby nakládání s odpady.

Spalování a skládkování
Skládkování v porovnání s procesem spalování mnoho výhod nepřináší. Ve prospěch skládkování hrají pouze náklady, které jsou oproti energetickému využívání viditelně nižší. Z hlediska vlivů na životní prostředí pak za energetickým využíváním odpadů značně zaostávají.

EIA – Posouzení vlivů zařízení EVO na životní prostředí

Smyslem posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. proces EIA, je zjistit, popsat a kompletně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech.

Posuzování vlivu budoucího zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů EVO Komořany si, vzhledem k legislativě EU ve vazbě na přístup  k energetickému využívání odpadů, vyhradilo Ministerstvo životního prostředí. To dne 30. května 2011 vydalo souhlasné stanovisko k záměru z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí a dalo tak zelenou k dalším přípravám výstavby zařízení pro energetické využívání odpadů v Mostě Komořanech.

V rámci procesu EIA měla možnost dostatečného vyjádření i veřejnost. Všechny připomínky a vyjádření k oznámení  a dokumentaci byly vypořádány.

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout